Úradná tabuľa

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 149 zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
v y h l a s u j e m
voľby do orgánov samosprávnych krajov a
u r č u j e m
1. deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017,
2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov
a počtu poslancov zastupiteľstiev v nich a na určenie sídiel obvodných volebných komisií do
11. augusta 2017,
3. lehotu na utvorenie volebných okrskov a na určenie volebných miestností do 5. septembra
2017,
4. lehotu na utvorenie volebných komisií samosprávnych krajov do 5. septembra 2017 a lehotu na
ich prvé zasadanie do 11. septembra 2017,
5. lehotu na utvorenie obvodných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 5. októbra
2017 a lehotu na ich prvé zasadanie do 10. októbra 2017.

rozhodnutie_o_vyhlaseni_volieb_do_organov_samospravnych_krajov

Comment here